User Tools

Site Tools


expenses

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
expenses [2015/07/08 18:02]
admin
expenses [2015/07/08 18:42] (hiện tại)
admin
Dòng 1: Dòng 1:
 <​html>​ <​html>​
 <​h1>​Hướng dẫn sử dụng quản lý chi phí</​h1>​ <​h1>​Hướng dẫn sử dụng quản lý chi phí</​h1>​
-<p> +<ul type="​square"​ style="​font-size:​16px">​ 
-<h3>Chức năng này giúp người dùng quản lý thông tin chi phí mà đội xe của mình đã sử dụng. Hệ thống cho phép người dùng phân loại nhiều <a href="/​doku.php?​id=system:​expensetype">​loại chi phí</​a>​ khác nhau</h3>+<​li><​a href="#​list">​Danh sách chi phí</​a></​li>​ 
 +<​li><​a href="#​addedit">​Cậnhật chi phí</​a></​li>​ 
 +<​li><​a href="#​graph">​Biểu đồ chi phí</​a></​li>​ 
 +</ul
 +<h4>Chức năng này giúp người dùng quản lý thông tin chi phí mà đội xe của mình đã sử dụng. Hệ thống cho phép người dùng phân loại nhiều <a href="/​doku.php?​id=system:​expensetype">​loại chi phí</​a>​ khác nhau</h4> 
 +<div id="​list">​ 
 +<​h2>​Danh sách chi phí</h2>
 <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​listoffee.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​ <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​listoffee.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​
-</p> 
 <ol type="​1">​ <ol type="​1">​
 <​h3>​Trong đó</​h3>​ <​h3>​Trong đó</​h3>​
Dòng 11: Dòng 16:
 <​li>​Xem biểu đồ chi phí của từng xe, cả nhóm xe</​li>​ <​li>​Xem biểu đồ chi phí của từng xe, cả nhóm xe</​li>​
 </ol> </ol>
 +</​div>​
 +<div id="​addedit">​
 +<​h2>​Cập nhật chi phí</​h2>​
 +<​p>​Để thêm chi phí người dùng click "Thêm chi phí", để cập nhật lại thông tin chi phí người dùng click chọn <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​edit.png"​ class="​media"​ alt="">,​ xóa chi phí ra khỏi danh sách người dùng click <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​delete.png"​ class="​media"​ alt="">​. Màn hình cập nhật thông tin như sau</​p>​
 +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​expenseadd.png"​ class="​media"​ alt="">​
 +<ol type="​1">​
 +<​h4>​Trong đó:</​h4>​
 +<​li><​a href="/​doku.php?​id=system:​expensetype">​Loại chi phí</​a>,​ vd: Chi phí bảo trì, chi phí cầu đường, chi phí xăng dầu. Người dùng có thể tạo thêm <a href="/​doku.php?​id=system:​expensetype">​Loại chi phí</​a>​ riêng của mình</​li>​
 +<​li>​Xác định xe đang sử dụng chi phí này</​li>​
 +<​li>​Xác định ngày bắt đầu thực hiện chi phí</​li>​
 +<​li>​Xác định số lượng đơn vị loại chi phí đã sử dụng. Vd đối với xăng dầu thì số lượng được tính theo lít</​li>​
 +<​li>​Đơn giá cho một đơn vị chi phí</​li>​
 +<​li>​Số tiền được tự động tính theo công thức: Số lượng*Đơn giá</​li>​
 +<​li>​Sau khi hoàn thành, người dùng click "Cập nhật"​ để lưu lại chi phí</​li>​
 +</ol>
 +</​div>​
 +<div id="​graph">​
 +<​h2>​Biểu đồ chi phí</​h2>​
 +<​h4>​Biểu đồ thống kê chi phí sử dụng của từng xe, nhóm xe theo dạng biểu đồ cột. Để xem biểu đồ của 1 xe người dùng click <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​viewgraphone.png"​ class="​media"​ alt="">​ trong danh sách xe, để xem chi phí của tất cả xe, người dùng click <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​viewgrapall.png"​ class="​media"​ alt="">​ trong thanh menu của danh sách xe</​h4>​
 +<p>
 +<​h4>​Báo cáo chi phí cho 1 xe</​h4>​
 +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​graphone.png"​ class="​media"​ alt="">​
 +</p>
 +<p>
 +<​h4>​Báo cáo chi phí cho nhóm xe</​h4>​
 +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​graphall.png"​ class="​media"​ alt="">​
 +</p>
 +</​div>​
 </​html>​ </​html>​
expenses.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/08 18:42 do admin