User Tools

Site Tools


online

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
online [2016/02/20 12:14]
admin
online [2016/02/20 13:34] (hiện tại)
admin
Dòng 170: Dòng 170:
  
 **Thêm đường** **Thêm đường**
 +
 Để tạo mới đường người dùng click {{:​help:​road.png|}} trên bản đồ trực tuyến, sau khi hoàn thành vẽ đường người dùng double-click và lưu lại thông tin đường Để tạo mới đường người dùng click {{:​help:​road.png|}} trên bản đồ trực tuyến, sau khi hoàn thành vẽ đường người dùng double-click và lưu lại thông tin đường
 {{ :​help:​saveroad.png |}} {{ :​help:​saveroad.png |}}
online.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/02/20 13:34 do admin