User Tools

Site Tools


reports:detail

**Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!**Hướng dẫn xem báo cáo tổng hợp theo ngày

Báo cáo tổng hợp theo ngày cho phép người dùng xem các thông tin sau theo ngày:

Quãng đường đi được
Thời gian sử dụng xe: Thời gian xe mở máy
Thời gian dừng mở máy: Được tính khi xe đang dừng và có mở máy
Số lần dừng xe
Vận tốc trung bình
Vận tốc lớn nhất
Số lần vượt tốc: Tốc độ tối đa được người dùng quy định khi tạo thông tin xe
Số lần mở cửa
Ghi chú thêm

reports/detail.1435893255.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/07/03 11:14 do admin