User Tools

Site Tools


reports:pointandspeedinoutstation

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:pointandspeedinoutstation [2015/07/06 11:40] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +<​html>​ 
 +<​h1>​Báo cáo ra vào trạm</​h1>​ 
 +<​h4>​Báo cáo này thống kê thông tin các lần mà xe đã vào ra trạm. Các điểm trạm này được sử dụng từ các điểm mà người dùng đã tạo trước đó. <a href="/​doku.php?​id=online#​point"​ target="​_blank">​Xem trong quản lý và giám sát trực tuyến</​a></​h4>​ 
 +<p> 
 +<​h4>​Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này</​h4>​ 
 +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​passingstations2.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​ 
 +</​p>​ 
 +<ol type="​1"><​h3>​Trong đó:</​h3>​ 
 +<​li>​Ngày bắt đầu xem báo cáo</​li>​ 
 +<​li>​Ngày kết thúc xem báo cáo</​li>​ 
 +<​li>​Chọn danh sách xe để xem báo cáo(mặc định: tất cả)</​li>​ 
 +<​li>​Click xem để xem báo cáo</​li>​ 
 +</​ol>​ 
 +<p style="​color:​blue">​Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "​Xuất File"</​p>​ 
 +</​html>​
reports/pointandspeedinoutstation.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/06 11:40 do admin