User Tools

Site Tools


reports:qcvn31stopnew

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:qcvn31stopnew [2015/07/04 11:06]
admin được tạo ra
reports:qcvn31stopnew [2015/07/04 11:07] (hiện tại)
admin
Dòng 2: Dòng 2:
 <​body>​ <​body>​
 <​h1>​Hướng dẫn báo cáo dừng đỗ mới</​h1>​ <​h1>​Hướng dẫn báo cáo dừng đỗ mới</​h1>​
-<h3>Báo cáo này giúp người dùng thống kê những thông tin dừng/​đỗ theo QCVN31:​2014. Các thông tin báo cáo gồm: Biển số xe, tài xế, giấy phép lái xe, loại xe, ngày/​giờ,​ thời gian dừng(giờ:​phút),​tọa độ, vị trí, ghi chú </h3>+<h4>Báo cáo này giúp người dùng thống kê những thông tin dừng/​đỗ theo QCVN31:​2014. Các thông tin báo cáo gồm: Biển số xe, tài xế, giấy phép lái xe, loại xe, ngày/​giờ,​ thời gian dừng(giờ:​phút),​ tọa độ, vị trí, ghi chú </h4>
 <p> <p>
 <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportstopnew.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​ <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportstopnew.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​
reports/qcvn31stopnew.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/04 11:07 do admin