User Tools

Site Tools


reports:sensorfuel

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:sensorfuel [2015/07/07 17:10]
admin được tạo ra
reports:sensorfuel [2015/07/07 17:10] (hiện tại)
admin
Dòng 1: Dòng 1:
 <​html>​ <​html>​
 <​h1>​Báo cáo cảm biến xăng dầu</​h1>​ <​h1>​Báo cáo cảm biến xăng dầu</​h1>​
-<​h4>​Báo cáo này hiển thị biểu đồ xăng dầu, điện áp theo từng thời điểm. Đồng thời thống kê thông tin số lít dầu, vận tốc và quãng đường theo từng thời điểm. Xem <a href="/​doku.php?​id=listofvehicles:​vehicledetail#​sensorvalue">​cảm biến giá</​a>​ để biết thêm chi tiết</​h4>​+<​h4>​Báo cáo này hiển thị biểu đồ xăng dầu, điện áp theo từng thời điểm. Đồng thời thống kê thông tin số lít dầu, vận tốc và quãng đường theo từng thời điểm. Xem <a href="/​doku.php?​id=listofvehicles:​vehicledetail#​sensorvalue">​cảm biến giá trị</a> để biết thêm chi tiết</​h4>​
 <p> <p>
 <​h4>​Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này</​h4>​ <​h4>​Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này</​h4>​
reports/sensorfuel.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/07 17:10 do admin