User Tools

Site Tools


system:email

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Last revision Both sides next revision
system:email [2015/06/30 12:01]
admin được tạo ra
system:email [2015/06/30 12:23]
admin
Dòng 14: Dòng 14:
   * (5): Hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo(nếu có) sau mỗi giờ từ lần gửi đầu tiên   * (5): Hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo(nếu có) sau mỗi giờ từ lần gửi đầu tiên
   * (6): Kích hoạt {{:​help:​unchecked.png|}} /Không kích hoạt {{:​help:​checked.png|}} gửi cảnh báo qua email   * (6): Kích hoạt {{:​help:​unchecked.png|}} /Không kích hoạt {{:​help:​checked.png|}} gửi cảnh báo qua email
 +
 +===== 2. Thêm cấu hình Email =====
 +Từ màn hình danh sách cấu hình Email, người dùng Click "Thêm Cấu Hình Email"
 +
 +{{:​help:​addemail.png|}}
 +  * (1): Tên cấu hình Email
 +  * (2): Các địa chỉ Email sẽ nhận cảnh báo, có thể đăng ký nhiều Email, ngăn cách bằng dấu ","​
 +  * (3): Chọn khoảng thời gian để nhận email
 +    * Ngay lập tức: Gửi khi có sự kiện
 +    * Điểm trong danh sách không đánh sốHàng giờ: Các sự kiện(nếu có) sẽ được gửi hàng giờ từ lần gửi đầu tiên
 +    * Điểm trong danh sách không đánh sốHàng ngày: Các sự kiện(nếu có) sẽ được gửi hàng ngày từ lahn62 gửi đầu tiên 
 +
 +===== 3. Xác nhận xe để theo dõi các sự kiện cảnh báo =====
 +Sau khi thiết lập cảnh báo email người dùng cần chọn danh sách xe để theo dõi các sự kiện cảnh báo, Người dùng click chọn {{:​help:​edit.png|}} để cập nhật danh sách xe theo dõi
 +
 +{{:​help:​emailvehicle.png|}}
 +
 +Chọn xe từ danh sách xe
 +
 +{{:​help:​emailvehicleadd.png|}}
 +
 +Sau đó click "Cập Nhật"​ để lưu cấu hình vào hệ thống
 +
system/email.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/02/19 19:05 do admin