User Tools

Site Tools


system:email

**Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!**Hướng dẫn sử dụng cảnh báo qua Email

Cảnh báo qua Email giúp cho người dùng nhận các cảnh báo các sự kiện qua Email. Vd: Quá tốc, lái xe liên tục..

Để thực hiện tính năng này, từ màn hình chính người dùng click “Quan Lý Hệ Thống”→“Cảnh Báo Bằng Email”

1. Danh sách cấu hình Email

  • (1): Tên cấu hình Email
  • (2): Email nhận cảnh báo, có thể đăng ký một hoặc nhiều email
  • (3): Khi có sự kiện cảnh báo thì các cảnh báo này sẽ được gửi tới email ngay lặp tức
  • (4): Hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo(nếu có) sau mỗi ngày từ lần gửi đầu tiên
  • (5): Hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo(nếu có) sau mỗi giờ từ lần gửi đầu tiên
  • (6): Kích hoạt /Không kích hoạt gửi cảnh báo qua email
system/email.1435636887.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/06/30 12:01 do admin