User Tools

Site Tools


system:maintancetype

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

system:maintancetype [2015/06/30 12:44] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +====== Hướng dẫn tạo loại bảo trì ======
 +Danh mục loại bảo trì cho phép người dùng tạo sẵn những mục bảo trì và thiết lập những thông tin mặc định cho bảo trì
 +===== 1. Danh sách danh mục bảo trì =====
 +{{:​help:​maintancetype.png|}}
 +  * (1): Tên loại bảo trì
 +  * (2): Thời hạn bảo trì mặc định
 +  * (3): Quãng đường bảo trì mặc định
 +  * (4): Thời hạn cảnh báo mặc định
 +  * (5): Quãng đường cảnh báo mặc định
 +  * (6): Sửa/Xóa danh mục
 +  * (7): Thêm mới loại bảo trì
 +===== 2. Tạo mới loại bảo trì =====
 +Từ danh mục loại bảo trì, người dùng click "Thêm Loại Bảo Trì"
 +
 +{{:​help:​addmaintancetype.png|}}
 +
 +Sau đó click "Cập Nhật"​ để lưu lại thông tin
 +
  
system/maintancetype.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/30 12:44 do admin