User Tools

Site Tools


system:point

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

system:point [2015/06/30 12:32] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +====== Hướng dẫn tạo danh mục loại địa điểm ======
 +Danh mục loại địa điểm cho phép người dùng xác định Icon của từng loại địa điểm
 +===== 1. Danh sách các loại địa điểm =====
 +{{:​help:​pointscategory.png|}}
 +===== 2. Thêm loại địa điểm =====
 +{{:​help:​pointscategoryadd.png|}}
 +
 +
 +
 +
 +
  
system/point.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/30 12:32 do admin