User Tools

Site Tools


system:sms

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

system:sms [2015/06/30 11:43]
admin được tạo ra
system:sms [2015/06/30 12:02] (hiện tại)
admin [1. Danh sách cấu hình cảnh báo tin nhắn]
Dòng 13: Dòng 13:
   * (4): Số sim điện thoại được cấu hình nhận SMS cảnh báo, có thế đăng ký 1 hoặc nhiều sđt   * (4): Số sim điện thoại được cấu hình nhận SMS cảnh báo, có thế đăng ký 1 hoặc nhiều sđt
   * (5): Để hạn chế số SMS gửi đến, người dùng có thể chọn số SMS tối đa cho mỗi sự kiện trong một ngày   * (5): Để hạn chế số SMS gửi đến, người dùng có thể chọn số SMS tối đa cho mỗi sự kiện trong một ngày
-  * (6): Người dùng có thể chọn kích hoạt ​hoặc không ​kích hoạt cấu hình này+  * (6): Người dùng có thể chọn kích hoạt ​{{:​help:​unchecked.png|}} /​Không ​kích hoạt ​{{:​help:​checked.png|}} ​cấu hình này
   * (7): Xóa/Sửa Cảnh báo. Nếu người dùng xóa cảnh báo thì tất cả những sự kiện cảnh báo đã đăng ký sẽ không được gửi tới SMS người dùng   * (7): Xóa/Sửa Cảnh báo. Nếu người dùng xóa cảnh báo thì tất cả những sự kiện cảnh báo đã đăng ký sẽ không được gửi tới SMS người dùng
   * (8): Người dùng có thể xem lại [[report:​sms|Báo cáo SMS]] của tất cả SMS đã sử dụng   * (8): Người dùng có thể xem lại [[report:​sms|Báo cáo SMS]] của tất cả SMS đã sử dụng
system/sms.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/30 12:02 do admin