User Tools

Site Tools


reports:qcvn31summarybyvehicle

Hướng dẫn báo cáo tổng hợp theo xe

Báo cáo này thống kê cho người dùng những thông tin về tỷ lệ số km vượt tốc, tổng số lần vượt tốt, số lần dừng xe theo QCVN31

Để xem báo cáo người dùng thực hiện những bước theo hình


reports/qcvn31summarybyvehicle.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/04 11:20 do admin