User Tools

Site Tools


reports:qcvn31summarybyvehicle

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:qcvn31summarybyvehicle [2015/07/04 11:20] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +<​html>​
 +<​h1>​Hướng dẫn báo cáo tổng hợp theo xe</​h1>​
 +<​h4>​Báo cáo này thống kê cho người dùng những thông tin về tỷ lệ số km vượt tốc, tổng số lần vượt tốt, số lần dừng xe theo QCVN31<​h4>​
  
 +<​p><​h4>​Để xem báo cáo người dùng thực hiện những bước theo hình</​h4>​
 +
 +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportsummarybyvehicle.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​
 +</p>
 +</​html>​
reports/qcvn31summarybyvehicle.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/04 11:20 do admin