User Tools

Site Tools


reports:tronxa

Hướng dẫn sử dụng báo cáo trộn xa bê-tông

Báo cáo trộn xả bê-tông thống kê người dùng thông tin trộn xả bê-tông từ trạm này sang trạm khác: Trạm bắt đầu xả, trạm kết thúc xả, vị trí trạm bắt đầu xả, vị trí trạm kết thúc xả. Quãng đường giữa hai trạm trộn xả, quãng đường giữa hai trạm có thực hiện trộn xả

Đồng thời người dùng có thể xem chi tiết các lần trộn xả giữa hai trạm. Và cập nhật thông tin chi phí trộn xã giữa hai trạm. Để sử dụng tính năng này người dùng thực hiện các bước như hình

Báo cáo trộn xả

Cập nhật chi tiết trộn xả

reports/tronxa.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/17 17:05 do admin