User Tools

Site Tools


reports:tronxa

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
reports:tronxa [2015/07/17 17:03]
admin
reports:tronxa [2015/07/17 17:05] (hiện tại)
admin
Dòng 1: Dòng 1:
 <​html>​ <​html>​
 <​h1>​Hướng dẫn sử dụng báo cáo trộn xa bê-tông</​h1>​ <​h1>​Hướng dẫn sử dụng báo cáo trộn xa bê-tông</​h1>​
-<​p>​Báo cáo trộn xả bê-tông thống kê người dùng thông tin trộn xả từ trạ này sang trạm khác: Trạm bắt đầu xả, trạm kết thúc xả, vị trí trạm bắt đầu xả, vị trí kết thúc xả. Quãng đường giữa hai trạm trộn xả, quãng đường giữa hai trạm thực hiện trộn xả</​p>​+<​p>​Báo cáo trộn xả bê-tông thống kê người dùng thông tin trộn xả bê-tông ​từ trạnày sang trạm khác: Trạm bắt đầu xả, trạm kết thúc xả, vị trí trạm bắt đầu xả, vị trí trạm ​kết thúc xả. Quãng đường giữa hai trạm trộn xả, quãng đường giữa hai trạm ​có thực hiện trộn xả</​p>​
 <​p>​Đồng thời người dùng có thể xem chi tiết các lần trộn xả giữa hai trạm. Và cập nhật thông tin chi phí trộn xã giữa hai trạm. Để sử dụng tính năng này người dùng thực hiện các bước như hình</​p>​ <​p>​Đồng thời người dùng có thể xem chi tiết các lần trộn xả giữa hai trạm. Và cập nhật thông tin chi phí trộn xã giữa hai trạm. Để sử dụng tính năng này người dùng thực hiện các bước như hình</​p>​
 <p> <p>
 <​h4>​Báo cáo trộn xả</​h4>​ <​h4>​Báo cáo trộn xả</​h4>​
 <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reporttronxa.png"​ class="​media"​ alt="">​ <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reporttronxa.png"​ class="​media"​ alt="">​
-<​h4>​Cập nhật chi tiết trộn ​</h4>+<​h4>​Cập nhật chi tiết trộn ​xả</h4>
 <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reporttronxa_add.png"​ class="​media"​ alt="">​ <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reporttronxa_add.png"​ class="​media"​ alt="">​
 </p> </p>
 </​html>​ </​html>​
reports/tronxa.1437123799.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/07/17 17:03 do admin