user [Tracking Wiki]

User Tools

Site Tools


user

Thiết lập người dùng

Cập nhật tài khoản

Người dùng có thể xem và cập nhật thông tin tài khoản và cập nhật thông tin tài khoản của mình. Chú ý: tên đăng nhập là một email

Thông tin khách hàng

Hiển thị thông tin khách. Người dùng có thể xem và cập nhật thông tin khách hàng

Quản lý chi nhánh

Người dùng có thể quản lý chi nhánh của công ty, doanh nghiệp mình. Người dùng có thể tạo mới, chỉnh sửa, xóa chi nhánh Cập nhật thông tin khách hàng

Thay đổi mật khẩu

Người dùng có thể thay đội mật khẩu của mình bằng cách nhập mật khẩu cũ, nhập mật khẩu mới, và xác nhận mật khẩu mới

Video hướng dẫn thay đổi mật khẩu

user.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/02/20 13:15 do admin